چاه بازکنی در تهران

چاه باز کنی در تهران

چاه بازکنی در تهران

چاه بازکنی در تهران

چاه با زکنی تهران به صورت مکانیزه بااستفاده ازتانکرمکنده وتانکرفاضلاب باپمپ لجن کش باتانکرهای بزرگ وکوچک به صورت 24ساعته درسراسر تهران می باشد.
پرشدن چاه هابه دلایل مختلف مسله ای اجتناب ناپذیردرساختمان ها می باشدوباید روش ها وتوسط افراد با سابقه و ماهر تخلیه چاه صورت گیرد.
1-مشاهده سوسک های زیاد درراه های خروجی ازچاه.
2-یکی دیگر ازنشانه های گرفتگی ناگهانی آب ریزفاضلاب می باشدبه شکلی که بامصرف آب توسط طبقات فوقانی سطح آب دایما رو به افزایش باشد.
3-درزمینهای شنی خطرپرشدن چاه به مراتب کمتراز زمینهای خاکی است دلیل پرشدن این گونه چاه ها قوام وضماری است که ازفضولات کف صابون وچربی ها برجداره دیوار چاه نشست می کندوسبب عدم مکش آب می شوندوبا لایروبی وتخلیه چاه می توان مشکل را برطرف نمود
یکی دیگرازبزرگترین مشکلات چاه رفتن روغن به درون چاه می باشد.که قاتل انبارچاه می باشد. دراین مورد تمامی روزنه های چاه راچربی گرفته وباعث نفوذ آب می شودکه بیشتر درچاه های غذاخوری هاورستوران ها دیده می شوددراین مورد تخلیه چاه ولایروبی چاه باید انجام گرددونیازبه تراش انبارچاه است.
زمینهای ماسه ای آبکش خوبی دارندولی درزمین های خاک رس مخصوصا درجنوب تهران برعکس می باشد.وچاه زود به زود پر می شودونیاز به تخلیه چاه پیدا می کند.

چاه بازکنی در تهران
عمده ترین وخطرناک ترین مشکل چاه ریزش چاه می باشد که همگی ازان غافل هستیم
ریزش چاه به گونه ای می باشد .که چاه تازیر طوقه چاه پر می باشدوشروع به شستن خاک های اطراف طوقه چاه می شودکه به مرور زمان باعث خرابی طوقه وریزش طوقه چینی می شود.بارها رویت شده که طوقه چاه ریزش کرده .افراد بی اطلاع ازآن برروی چاه رفت وآمد کرده اندکه این امرباعث سقوط ناگهانی به چاه ومنجر به مرگ شده استنکته قابل توجه این می باشدکه مهندسان این شرکت براین باورند که همه ی تهران بااین ازدحام جمعیت وشلوغی کاری اشتباه بوده است زیرا اگرقطع ناگهانی آب به زمین باعث نشت آب دراین چندسال اخیر شده است.وباعث نشست زمین می شودکه اخیرادرچندین منطقه تهران رویت شده است

چاه باز کنی در تهران

راه‌های جلوگیری از گرفتگی لوله‌های فاضلاب

با توجه به اینکه فاضلاب خانه‌ها و ساختمان‌ها توسط لوله‌های فاضلاب باید دفع گردد. هر زمان احتمال گرفتگی لوله فاضلاب می‌تواند پیش آید. و شما نیازمند خدمات چاه باز کنی تهران  شوید

چرا لوله فاضلاب ساختمان می‌گیرد

گیرکردن آشغال در داخل لوله‌های فاضلابممکن است برخی از افراد نسبت به ریخته شدن زباله در داخل لوله فاضلاب بی‌اعتنا باشند. و یا ممکن است به خاطر باز بودن کف شورهای ساختمان و یا سینک ظرف‌شویی، شیئی داخل لوله فاضلاب بیفتد.و یا ممکن است در داخل حمام صابون و یا در بطری‌های شامپوها در دریچه لوله فاضلاب سقوط کند. که نهایتاً باعث شود لوله فاضلاب بگیرد.برای خدمات چاه بازکنی با ما تماس حاصل فرمایید

Scroll Up