چاه باز کنی در تهران

چاه بازکنی در تهران

چاه بازکنی در تهران چاه با زکنی تهران به صورت مکانیزه بااستفاده ازتانکرمکنده وتانکرفاضلاب باپمپ لجن کش باتانکرهای بزرگ وکوچک به صورت 24ساعته درسراسر تهران می باشد. پرشدن چاه هابه دلایل مختلف مسله ای اجتناب ناپذیردرساختمان ها می باشدوباید روش ها وتوسط افراد با سابقه و ماهر تخلیه چاه صورت گیرد. 1-مشاهده سوسک های زیاد […]

Scroll Up