چاه باز کن

چاه باز کن

چاه باز کنی و لوله بازکنی فاضلاب بیشترین گرفتگی ها در قسمت فاضلاب ساختمان اتفاق می افتد. گرفتگی لوله های فاضلاب به مرور زمان رسوب بسته و درنهایت باعث گرفتگی می شوند.  چاه بازکنی فاضلاب باید با رعایت اصول و استاندارد کار انجام شود. لوله بازکنی فاضلاب برای مثال استفاده از فنری که برای رفع […]

Scroll Up